คําศัพท์เกี่ยวกับการทํางาน ภาษาอังกฤษ ที่หลายคนอาจไม่รู้จัก

ภาษาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ คำศัพท์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และบางคำก็เลือนหายไปจากการใช้งาน มีคำภาษาอังกฤษมากมายที่ไม่ค่อยมีใครใช้ในปัจจุบัน แต่มีความหมายที่ลึกซึ้งและควรค่าแก่การนำกลับมาใช้

การใช้คำศัพท์ที่เฉพาะเจาะจง ช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในที่ทำงาน  การใช้คําศัพท์เกี่ยวกับการทํางาน ที่ไม่เหมือนใคร ช่วยให้การสื่อสารดูน่าสนใจ และช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น วันนี้เราได้รวบรวมคำศัพท์หายาก ที่มักไม่ค่อยเห็นนำมาใช้แล้วในปัจจุบัน

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการทํางาน ที่ควรนำกลับมาใช้ในที่ทำงาน

1. Abeyance หมายถึง สถานะของการพักชั่วคราว มักใช้พูดถึงโครงการหรือแผนงานที่ถูกระงับไว้ชั่วคราว

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษในออฟฟิศ:

 • The project is currently in abeyance due to a lack of funding. (โครงการนี้ถูกระงับไว้ชั่วคราวเนื่องจากขาดเงินทุน)
 • The decision was held in abeyance until more information was available. (การตัดสินใจถูกระงับไว้จนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติม)
 • Her plans for the future are in abeyance until she finds a job. (แผนการในอนาคตของเธอถูกระงับไว้จนกว่าเธอจะหางานได้)

2. Brobdingnagian หมายถึง ขนาดใหญ่โตมโหฬาร มักใช้พูดถึงสิ่งที่มีขนาดใหญ่เกินจริง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษในออฟฟิศ:

 • The Brobdingnagian amount of data that needed to be processed was overwhelming. (ปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ต้องประมวลผลนั้นท่วมท้น)
 • The Brobdingnagian cost of the project was a major concern. (ค่าใช้จ่ายมหาศาลของโครงการเป็นปัญหาใหญ่)
 • The Brobdingnagian scope of the project made it difficult to manage. (ขอบเขตมหาศาลของโครงการทำให้ยากต่อการจัดการ)

3. cacophony หมายถึง เสียงดังอึกทึกครึกโครม มักใช้พูดถึงเสียงที่ดังและโหวกเหวก

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษในออฟฟิศ:

 • The cacophony of the machinery in the factory was deafening. (เสียงเครื่องจักรในโรงงานดังจนทำให้หูหนวก)
 • The cacophony of noise from the construction site made it difficult to concentrate. (เสียงดังอึกทึกครึกโครมจากไซต์ก่อสร้างทำให้ยากต่อการจดจ่อ)
 • The cacophony of voices in the office made it difficult to have a conversation. (เสียงพูดอื้ออึงในออฟฟิศทำให้ยากต่อการสนทนา)

4. Effervescent หมายถึง มีชีวิตชีวา มักใช้พูดถึงบุคคลที่มีพลังงานล้นเหลือ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษในออฟฟิศ:

 • The effervescent growth of the company was a testament to its Her effervescent personality made her a joy to work with. (บุคลิกที่มีชีวิตชีวาของเธอทำให้เธอเป็นคนที่น่าทำงานด้วย)
 • The team’s effervescent enthusiasm was contagious. (ความกระตือรือร้นที่มีชีวิตชีวาของทีมนั้นแพร่กระจาย)
 • The effervescent sales team was always closing deals. (ทีมขายที่มีชีวิตชีวามักจะปิดการขายได้เสมอ)

5. Gumption หมายถึง ความกล้าหาญ มักใช้พูดถึงบุคคลที่มีความมุ่งมั่น

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษในออฟฟิศ:

 • He showed a lot of gumption in starting his own business. (เขาแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญมากมายในการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง)
 • She faced the difficult task with gumption and determination. (เธอเผชิญกับงานยากด้วยความกล้าหาญและความมุ่งมั่น)
 • He is a go-getter with a lot of gumption. (เขาเป็นคนขยันขันแข็งที่มีความกล้าหาญมาก)

6. Ineffable หมายถึง อธิบายไม่ได้ มักใช้พูดถึงสิ่งที่ยากจะหาคำพูดมาบรรยาย

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษในออฟฟิศ:

 • The feeling of accomplishment after completing a difficult project is ineffable. (ความรู้สึกพึงพอใจหลังจากทำงานที่ยากลำบากเสร็จสิ้นนั้นยากจะอธิบายได้)
 • The bond between colleagues who have worked together for many years is ineffable. (สายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกันมาหลายปีนั้นยากจะอธิบายได้)
 • The ineffable mystery of the company’s success kept its competitors guessing. (ความลึกลับที่อธิบายไม่ได้ของความสำเร็จของบริษัททำให้คู่แข่งคาดเดาไม่ได้)

7. Languid หมายถึง อ่อนเพลีย มักใช้พูดถึงบุคคลที่ขาดพลังงาน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษในออฟฟิศ:

 • After working long hours, he felt languid and unmotivated. (หลังจากทำงานเป็นเวลานาน เขารู้สึกอ่อนเพลียและไม่มีแรงจูงใจ)
 • The languid atmosphere of the office made it difficult to concentrate. (บรรยากาศอึดอัดในออฟฟิศทำให้ยากต่อการจดจ่อ)
 • The languid heat of the summer made it difficult to be productive. (ความร้อนอบอ้าวของฤดูร้อนทำให้ยากต่อการมีประสิทธิผล)

8. Mellifluous หมายถึง ไพเราะ มักใช้พูดถึงเสียงที่ฟังดูนุ่มนวล

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษในออฟฟิศ:

 • The mellifluous tone of the teacher’s voice made the lesson enjoyable. (น้ำเสียงที่ไพเราะของครูทำให้บทเรียนสนุกสนาน)
 • The mellifluous speech of the politician won over the crowd. (คำพูดที่ไพเราะของนักการเมืองเอาชนะใจฝูงชน)

Note: คำว่า “Mellifluous” ไม่ค่อยใช้พูดถึงการทำงานโดยตรง แต่สามารถใช้เพื่ออธิบายลักษณะของเสียงที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น เสียงพูดของผู้บรรยาย เสียงดนตรีประกอบ หรือเสียงธรรมชาติในสถานที่ทำงาน

9. Nebulous หมายถึง คลุมเครือ มักใช้พูดถึงสิ่งที่ไม่ชัดเจน

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษในออฟฟิศ:

 • His nebulous explanation of the problem left me confused. (คำอธิบายที่คลุมเครือของเขาเกี่ยวกับปัญหานี้ทำให้ฉันสับสน)
 • The nebulous nature of the job made it difficult to assess its value. (ลักษณะคลุมเครือของงานทำให้ยากต่อการประเมินค่า)
 • The nebulous future of the company made employees anxious. (อนาคตที่คลุมเครือของบริษัททำให้พนักงานกังวล)

10. Fastidious หมายถึง พิถีพิถัน ใส่ใจรายละเอียด มักใช้พูดถึงบุคคลที่ให้ความสำคัญกับความสะอาด ความเรียบร้อย และความถูกต้อง

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษในออฟฟิศ:

 • The fastidious accountant double-checked all of the figures before submitting the report. (นักบัญชีที่พิถีพิถันตรวจสอบตัวเลขทั้งหมดสองครั้งก่อนส่งรายงาน)
 • The fastidious engineer took great care in assembling the delicate equipment. (วิศวกรที่พิถีพิถันใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการประกอบอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อน)
 • The fastidious editor proofread the document several times before publishing it. (บรรณาธิการที่พิถีพิถันอ่านตรวจทานเอกสารหลายครั้งก่อนตีพิมพ์)

Note: คำว่า “Fastidious” มักใช้พูดถึงบุคคลที่ใส่ใจรายละเอียด ให้ความสำคัญกับความสะอาด ความเรียบร้อย และความถูกต้อง

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทำงานที่หลายคนไม่ค่อยรู้จัก เพราะมันอาจช่วยเพิ่มความหลากหลายและความสมบูรณ์ในการสื่อสาร ในบทความข้างต้น เป็นคำศัพท์ที่อาจจะไม่ค่อยเห็นได้ชัดบ่อย แต่ก็เป็นคำศัพท์ที่เคยใช้กันด้วย เรายังคงมีคลัง ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ สำหรับวัยทำงาน รับรองพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับราคาที่คุ้มค่า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ Speak Up Thailand ตอบโจทย์ทุกความฝัน และทุกความต้องการของคุณ ยิ่งเรียนระยะยาวยิ่งราคาลดลง  Speak Up Thailand เส้นทางสู่ความสำเร็จ

โปรโมชั่นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
พิเศษ สำหรับเดือนนี้เท่านั้น

Intensive Course เรียนสดออนไลน์ 40 ชั่วโมง 3 เดือน

เรียนสดออนไลน์กับคุณครูเจ้าของภาษา 40 ชั่วโมง
แถมฟรี! บทเรียน Multimedia 40 ชั่วโมง
แถมฟรี! Smart E-Book ลิขสิทธิ์เฉพาะ 40 ชั่วโมง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

Save