ระดับภาษาอังกฤษของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Speak Up ภายใต้มาตรฐาน CEFR

ระดับภาษาอังกฤษของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Speak Up ภายใต้มาตรฐาน CEFR

การวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน หรือ Placement Test ของ Speak Up Thailand เราจะใช้การวัดระดับโดยอิงจากมาตรฐานการวัดระดับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เพื่อให้ได้ทราบถึงพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับภาษาของตนเอง และเมื่อเราทราบถึงพื้นฐานภาษาอังกฤษแล้วเราก็จะสามารถเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่เสียเวลากับเนื้อหาที่เข้าใจอยู่แล้ว และต่อยอดพัฒนาไปกับภาษาอังกฤษได้อย่างตรงจุดในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

English Levels at Speak Up Thailand

ระดับภาษามาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

ระดับภาษาอังกฤษ A1
สามารถแบ่งย่อยได้อีก 3 ระดับ คือ

Slide
STARTER

ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนไม่มีพื้นฐานนี้ นักเรียนจะได้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ จากการพูดภาษาอังกฤษ ผ่านคำศัพท์ และประโยคพื้นฐาน จากการแนะนำตัวเอง การบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้ โดยสอดแทรกเนื้อหาไวยากรณ์พื้นฐาน

BEGINNER 1

นักเรียนจะเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ จากภาษาอังกฤษพื้นฐาน เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชื่นชอบ ชีวิตครอบครัว และเล่าเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการทำอาหาร หรือช้อปปิ้งที่เป็นเรื่องใกล้ตัวอีกด้วย

Slide
BEGINNER 2

ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนี้ นักเรียนจะได้เริ่มภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวางแผน และการเปลี่ยนแปลงชีวิตในด้านต่างๆ และเริ่มฝึกภาษาอังกฤษเพื่อสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานทางโทรศัพท์ได้

previous arrow
next arrow

ระดับภาษาอังกฤษ A2
สามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 ระดับ คือ

Slide
ELEMENTARY 1

ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนี้ นักเรียนจะได้ ฝึกการหัดฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถอธิบายรูปลักษณ์และลักษณะนิสัยของเพื่อนของนักเรียน ทั้งยังสามารถอธิบายความรับผิดชอบและความจําเป็น สามารถแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับสิ่งต่างๆได้ รวมถึงสามารถอธิบายสภาพของบ้านหรือที่พักของคุณ หรือสั่งอาหารในร้านอาหารได้อย่างง่ายดาย ผ่าน การฟัง การ สนทนา เป็น ภาษาอังกฤษ

ELEMENTARY 2

ในคอร์สเรียนภาษานี้นักเรียนจะได้เรียน การฟัง และได้ฝึกการ สนทนา เป็น ภาษาอังกฤษ ทั้งการฝึกการหัดฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ นี้ นักเรียนสามารถตั้งข้อสันนิษฐาน และขอความช่วยเหลือได้ ทั้งยังสามารถเล่าประสบการณ์ หรือแสดงอารมณ์ เช่น ความดีใจ ความชื่นชม ความสงสัย หรือความประหลาดใจได้ นักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลและให้คําแนะนํารวมถึง สามารถอธิบายสภาพชีวิตและงานอดิเรกที่สนใจ

ระดับภาษาอังกฤษ B1
สามารถแบ่งย่อยได้อีก 4 ระดับ คือ

Slide
PRE-INTERMEDIATE 1

ในคลาสเรียนสนทนาภาษาอังกฤษนักเรียนจะได้เรียนการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ และได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ นักเรียนสามารถอธิบายความรู้สึก อารมณ์ และทัศนคติในรูปแบบนามธรรม พูดคุยเกี่ยวกับความทรงจําวัยเด็กเป็นประโยคภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวรรณกรรม การแสดงละคร การเดินทาง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงฝึกพูดภาษาอังกฤษเรื่องกลไกการทำงานของอุปกรณ์ได้ และสามารถแสดงข้อสันนิษฐานเป็นภาษาอังกฤษได้และได้หัดพูดอังกฤษซึ่งไม่ได้เป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น แต่เป็นการเรียนพูดภาษาอังกฤษระดับที่สูงกว่าเดิม

PRE-INTERMEDIATE 2

ในคลาสเรียนสนทนาภาษาอังกฤษนี้นักเรียนจะได้เรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติซึ่งเป็นครูเจ้าของภาษานักเรียนสามารถพูดคุยและเข้าใจเกี่ยวกับสื่อและโฆษณาต่างๆได้สามารถแสดงข้อสันนิษฐานและให้คําแนะนําเป็นภาษาอังกฤษได้ นักเรียนสามารถอภิปรายเกี่ยวกับการค้นพบงานวิจัย และรางวัลความสําเร็จที่ตนเองเคยได้รับ โดยจะได้สามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมของโลก รัฐบาล การเมือง และการเงินในบทสนทนาที่ไม่เป็นทางการได้ และได้หัดพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ได้เป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น แต่เป็นการเรียนพูดภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้นไป

Slide
INTERMEDIATE 1

ในคลาสเรียนสนทนาภาษาอังกฤษนี้นักเรียนจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ นักเรียนสามารถที่จะเริ่มบทสนทนา และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตผสมผสานได้ รวมถึงความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งยังได้ฝึกหัดพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือปรากฎการณ์ทางธรรมชาติรวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ๆเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถอ่านและเข้าใจประกาศรวมถึงแปลความหมายที่สื่อถึงความเศร้าโศกหรือความเสียดายได้

INTERMEDIATE 2

ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษระดับนี้ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเรื่องบทละครทีวีหรือภาพยนตร์และยังสามารถอธิบายปัญหาทางสุขภาพ นักเรียนสามารถบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ทางการศึกษาหรือการเล่นกีฬา รวมถึงการสนทนาเกี่ยวกับการสมัครงานและการเข้าสังคม

previous arrow
next arrow

ระดับภาษาอังกฤษ B2
สามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 ระดับ คือ

Slide
UPPER-INTERMEDIATE 1

ในคอร์สเรียนอังกฤษเพื่อการสื่อสารในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนี้นักเรียนได้เรียนเรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นนามธรรม นักเรียนสามารถอธิบายความรู้สึก อารมณ์ แผนที่วางไว้และความหวังและนักเรียนยังจะได้เรียนเขียนภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านการเขียนได้อย่างละเอียดและถูกต้องการเริ่มบทสนทนา การพัฒนาความคิด การแสดงความคิดเห็นและการสนทนาจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับนักเรียน นอกจากนี้ นักเรียนจะได้ฝึกการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ

UPPER-INTERMEDIATE 2

ในคอร์สภาษาอังกฤษนี่นักเรียนจะได้เรียนพูดภาษาอังกฤษสามารถแสดงความคิดเห็นและอธิบายสาเหตุที่นักเรียนมีความคิดเห็นนั้นได้ หัวข้อเกี่ยวกับธนาคารและการเงินไม่ใช่ปัญหาสําหรับนักเรียนนักเรียนสามารถแสดงความแน่นอน ความเป็นไปได้ และข้อสงสัยนักเรียนสามารถตอบสนอง แสดงความสนใจ ความเห็นอกเห็นใจและความตกใจ

ระดับภาษาอังกฤษ C1
สามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 ระดับ คือ

Slide
ADVANCE 1

ในการเรียนภาษาอังกฤษระดับนี้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เพื่อที่จะให้ครูเจ้าของภาษาสามารถ สอนสะกดภาษาอังกฤษ สอนพูดภาษาอังกฤษ และสอนสอนสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างใกล้ชิด นักเรียนสามารถแสดงทัศนคติ มุมมอง และความรู้สึก ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และสามารถทบทวนและให้คําติเตียนที่สร้างสรรค์ให้กับผู้อื่นได้ นักเรียนสามารถโต้เถียงมุมมองของตนเองกับผู้อื่นได้ รวมถึงแสดงออกถึงความรู้สึกได้หลากหลายรูปแบบรวมถึงระดับของความมั่นใจ นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในประโยคนั้นๆได้ และสามารถพูดเกี่ยวกับงานบ้านที่ต้องทําในแต่ละวันได้อย่างคล่องแคล่วทั้งยังได้ หัดฟังภาษาอังกฤษ และ การฟัง และ การสนทนาภาษาอังกฤษ

ADVANCE 2

ในการเรียนภาษาอังกฤษระดับนี้ นักเรียนจะได้เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับเหตุและผล และยังสามารถสร้างคําแถลงการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ นี้ โดยนักเรียนจะได้ เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ทั้งนักเรียนยังสามารถเข้าใจบทความที่ยาวและมีเนื้อหาซับซ้อนและเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งได้ คุณสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างลื่นไหล และทันทีทันใดได้โดยไม่ลังเล และนักเรียนยังสามารถแสดงถึงความต้องการของคุณได้ นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างอิสระ และมีประสิทธิภาพสําหรับการใช้เพื่อเข้าสังคม ด้านวิชาการและใช้ในวิชาชีพ และสามารถสร้างบทความของหัวข้อที่ซับซ้อนที่มีเนื้อหาชัดเจน มีโครงสร้างที่เหมาะสม และมีรายละเอียดที่ครบ รวมถึงการใช้รูปแบบการเขียนจัดระบบที่ดี และใช้คําเชื่อมอย่างถูกต้อง

อยากรู้ว่าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับใด

ไม่ว่าคุณจะมีระดับภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใดก็ตาม คุณสามารถเรียนรู้กับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Speak Up Thailand ได้เสมอ

ลงทะเบียนเพื่อสอบถามข้อมูล

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อพูดคุยรายละเอียด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

Save