เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ สำหรับวัยทำงาน รับรองพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ พร้อมใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลากแน่นอน

เบื่อมั้ย จะพูดภาษาอังกฤษในที่ทำงานทั้งที แต่จำศัพท์อังกฤษไม่ค่อยได้ จะพูดอังกฤษแต่ละทีก็ต้องคอยเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ หยุดพฤติกรรมนี้และมาพัฒนาภาษาให้เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ ด้วยการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ สำหรับวัยทำงาน รับรองพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ พร้อมใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลากแน่นอน

1. profit กำไร
2. telecommuting การทำงานทางไกล
3. downsizing การลดขนาดองค์กร
4. Research and Development ค้นคว้าและพัฒนา
5. Headquarters สำนักงานใหญ่
6. personnel พนักงาน กำลังคน
7. quarter ไตรมาส /1 ใน 4 ส่วน
8. promotion การเลื่อนตำแหน่ง
9. asset สินทรัพย์
10. liability หนี้สิน
11. party องค์กร หรือ คณะบุคคล
12. entrepreneur ผู้ประกอบการ
13. Venture Capital เงินร่วมลงทุน
14. investment เงินลงทุน การลงทุน
15. credit สินเชื่อ ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ
16. opportunity cost ต้นทุนการเสียโอกาส
17. shareholder ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน
18. stakeholder ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม
19. interest ดอกเบี้ย
20. inventory สินค้าเหลือในคลัง
21. terms ข้อตกลง
22. loan สินเชื่อ
23. lien สิทธิยึดหน่วง สิทธิในการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น (เพื่อเป็นหลักประกันการใช้หนี้)
24. board of directors คณะกรรมการบริษัท
25. capital เงินทุน
26. budget งบประมาณ
27. networking เครือข่าย
28. launch การเปิดตัวของสินค้า การเริ่มปฏิบัติการ
29. startup ธุรกิจที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่แรก
30. branding การสร้างตราผลิตภัณฑ์
31. overhead ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
32. point of sale จุดขาย
33. cost of sales ต้นทุนขาย
34. revenue รายได้
35. grant เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุน
36. non-profit organization องค์กรณ์ไม่แสวงหากำไร
37. equity หุ้นในบริษัท
38. merger การควบกิจการ การรวมกิจการ
39. margin กำไรขั้นต้น
40. income statement งบกำไร/ขาดทุน
41. balance sheet งบดุล
42. cash flow statement งบกระแสเงินสด
43. multitask ทำหลายงานในเวลาเดียวกัน
44. transaction ธุรกรรม
45. viral marketing การตลาดแบบแพร่กระจาย
46. scalable ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
47. strategy กลยุทธ์
48. information technology เทคโนโลยีสารสนเทศ
49. trademark เครื่องหมายการค้า
50. Attendee ผู้เข้าร่วม
51. Competitor คู่แข่ง
52. Defect ข้อบกพร่อง
53. Market leader ผู้นำทางการตลาด
54. Seminar สัมมนา
55. Subsidiary บริษัทรายย่อย
56. Take Over เข้ามาเป็นเจ้าของ
57. Warehouse คลังเก็บสินค้า
58. Shortage ขาดแคลน
59. Goal เป้าหมาย
60. Demand ความต้องการของลูกค้า
61. Confidential เป็นความลับ
62. Supply ผู้ที่ตอบสนองความต้องการ
63. Market Price ราคาในตลาด
64. Facility สิ่งอำนวยความสะดวก
65. Fair Trade การค้าประเภทส่งออกและนำเข้า
66. Contracts หนังสือสัญญา
67. Agreement ข้อตกลง
68. Fees ค่าธรรมเนียม
69. Loss ขาดทุน
70. Export ส่งออก
71. Import นำเข้า
72. Tax ภาษี
73. Income Tax ภาษีรายได้
74. Pioneer การตลาดแบบแพร่กระจาย
75. scalable ผู้บุกเบิก
76. Loan เงินกู้
77. Accountant นักบัญชี
78. Cooperative การร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ
79. Growth การเจริญเติบโต
80. Internship การฝึกงาน
81. Advertisement โฆษณา
82. Authorize มอบอำนาจ
83. Positioning ตำแหน่งของแบรนด์ในตลาด
84. Training การฝึกอบรม
85. Eliminate กำจัด
86. Expand ขยาย
87. Implement การดำเนินการ
88. Annual รายปี
89. Conventional เกี่ยวกับการประชุม
90. Efficient มีประสิทธิภาพ
91. flexible ยืดหยุ่นได้
92. Specific ที่เฉพาะเจาะจง
93. Appraisal การประเมิน
94. Action กลยุทธ์
95. Campaign แคมเปญการรณรงค์
96. Demonstration การยกตัวอย่าง การแสดงให้เห็น
97. Financial ที่เกี่ยวกับการเงิน
98. Franchisor บริษัทที่เป็นผู้ขยายสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่าย
99. Vision วิสัยทัศน์
100. Productivity ความสามารถในการผลิต

เป็นอย่างไรกันบ้าง? กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักจะใช้ในออฟฟิศหรือที่ทำงานที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาการพูดอังกฤษ หากผู้อ่านต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ หรือพูดภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น จะต้องพัฒนาหลากหลายด้านเพื่อที่จะเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษ เช่น การใช้ศัพท์อังกฤษ ให้หลากหลายเพื่อโชว์ระดับภาษาอังกฤษที่ดีของตนเอง

LATEST NEWS
ข่าวสารและบทความอื่นๆ 

3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณจะได้เรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณลืมประสบการณ์การเรียนในแบบเดิมๆ

ลงทะเบียน เพื่อรับคำปรึกษา ฟรี

เราจะแนะนำหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของคุณ

นัดหมาย วัดระดับภาษา ฟรี

มีแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความรู้ และมีระบบ Ai ช่วยวิเคราะห์

รับแผนการเรียนที่เหมาะสม ฟรี

รับแผนการเรียนที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลแล้วสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับเรา

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษกับราคาที่คุ้มค่า

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษของ Speak Up Thailand ตอบโจทย์ทุกความฝัน และทุกความต้องการของคุณ ยิ่งเรียนระยะยาวยิ่งราคาลดลง Speak Up Thailand เส้นทางสู่ความสำเร็จ

LIVE LECTURE COURSE
เรียนสดออนไลน์กับคุณครูเจ้าของภาษา

60 Classes : 3 เดือน

  • คลาสเรียนกับครูเจ้าของภาษา 20 บทเรียน
  • บทเรียนมัลติมีเดีย 20 บทเรียน
  • บทเรียนจากหนังสือเรียน 20 บทเรียน