ระดับภาษาและคอร์สเรียน

ทำไมเราต้องวัดระดับภาษาอังกฤษ ?

การเลือกวัดระดับภาษาอังกฤษ หรือการทำ Placement Test เป็นมาตรฐานวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคุว่าอยู่ในระดับไหน ซึ่งจะช่วยให้รู้และเข้าใจว่าเรามีพื้นฐานอยู่ระดับใด เพื่อนำไปพัฒนาหรือหาคอร์สเรียนที่เหมาะกับระดับภาษาของเรา เมื่อเราได้เรียนในคอร์สเรียนที่เหมาะกับเรา จะทำให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนต่าง ๆ ได้อย่างมีแบบแผน และใช้เวลาในการเรียนคุ้มค่ามากขึ้น 
 
ซึ่งการวัดระดับภาษาอังกฤษกับ Speak UThailand เราจะใช้ตารางการเปรียบเทียบของ Common European Framework of Refence for Languages  ซึ่งจะสามารถช่วยให้นักเรียนทราบถึงระดับความรู้ความสามารถได้ดังนี้

Elementary หรือ A1

สามารถแบ่งได้ 3 ระดับได้แก่ Starter, Beginner 1, Beginner 2

STARTER

ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนไม่มีพื้นฐานนี้ นักเรียนจะได้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ จากการพูดภาษาอังกฤษ ผ่านคำศัพท์ และประโยคพื้นฐาน จากการแนะนำตัวเอง การบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้ โดยสอดแทรกเนื้อหา grammarพื้นฐาน

BEGINNER 1

นักเรียนจะเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ จาก ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่โปรดปราน ชีวิตครอบครัว และเล่าเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยมีการสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการทำอาหาร หรือช้อปปิ้งที่เป็นเรื่องใกล้ตัวอีกด้วย

BEGINNER 2

ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนี้ นักเรียนจะได้เริ่มภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการวางแผน และการเปลี่ยนแปลงชีวิตในด้านต่างๆ และเริ่มฝึกภาษาอังกฤษเพื่อสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานทางโทรศัพท์ได้

PRE-INTERMEDIATE หรือ ระดับ A2

สามารถแบ่งได้ 2 ระดับได้แก่ Elementary 1 , Elementary 2

Elementary 1

ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนี้ นักเรียนจะได้ ฝึกการหัดฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถอธิบายรูปลักษณ์และลักษณะนิสัยของเพื่อนของนักเรียน ทั้งยังสามารถอธิบายความรับผิดชอบและความจําเป็น สามารถแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับสิ่งต่างๆได้ รวมถึงสามารถอธิบายสภาพของบ้านหรือที่พักของคุณ หรือสั่งอาหารในร้านอาหารได้อย่างง่ายดาย ผ่าน การฟัง การ สนทนา เป็น ภาษาอังกฤษ

Elementary 2

ในคอร์สเรียนภาษานี้นักเรียนจะได้เรียน การฟัง และได้ฝึกการ สนทนา เป็น ภาษาอังกฤษ ทั้งการฝึกการหัดฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ นี้ นักเรียนสามารถตั้งข้อสันนิษฐาน และขอความช่วยเหลือได้ ทั้งยังสามารถเล่าประสบการณ์ หรือแสดงอารมณ์ เช่น ความดีใจ ความชื่นชม ความสงสัย หรือความประหลาดใจได้ นักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลและให้คําแนะนํารวมถึง สามารถอธิบายสภาพชีวิตและงานอดิเรกที่สนใจ

INTERMEDIATE หรือ ระดับ B1

สามารถแบ่งได้ 4 ระดับ ได้แก่ระดับ Pre-Intermediate 1, Pre-Intermediate 2, Intermediate 1 และ Intermediate 2

Pre-Intermediate 1

ในคลาสเรียนสนทนาภาษาอังกฤษนักเรียนจะได้เรียนการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ และได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ นักเรียนสามารถอธิบายความรู้สึก อารมณ์ และทัศนคติในรูปแบบนามธรรม พูดคุยเกี่ยวกับความทรงจําวัยเด็กเป็นประโยคภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวรรณกรรม การแสดงละคร การเดินทาง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงฝึกพูดภาษาอังกฤษเรื่องกลไกการทำงานของอุปกรณ์ได้ และสามารถแสดงข้อสันนิษฐานเป็นภาษาอังกฤษได้และได้หัดพูดอังกฤษซึ่งไม่ได้เป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น แต่เป็นการเรียนพูดภาษาอังกฤษระดับที่สูงกว่าเดิม

 

Pre-Intermediate 2

ในคลาสเรียนสนทนาภาษาอังกฤษนี้นักเรียนจะได้เรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติซึ่งเป็นครูเจ้าของภาษานักเรียนสามารถพูดคุยและเข้าใจเกี่ยวกับสื่อและโฆษณาต่างๆได้สามารถแสดงข้อสันนิษฐานและให้คําแนะนําเป็นภาษาอังกฤษได้ นักเรียนสามารถอภิปรายเกี่ยวกับการค้นพบงานวิจัย และรางวัลความสําเร็จที่ตนเองเคยได้รับ โดยจะได้สามารถฝึกพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมของโลก รัฐบาล การเมือง และการเงินในบทสนทนาที่ไม่เป็นทางการได้ และได้หัดพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ได้เป็นการฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น แต่เป็นการเรียนพูดภาษาอังกฤษระดับที่สูงขึ้นไป

 

Intermediate 1

ในคลาสเรียนสนทนาภาษาอังกฤษนี้นักเรียนจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ นักเรียนสามารถที่จะเริ่มบทสนทนา และสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตผสมผสานได้ รวมถึงความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งยังได้ฝึกหัดพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหรือปรากฎการณ์ทางธรรมชาติรวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ๆเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถอ่านและเข้าใจประกาศรวมถึงแปลความหมายที่สื่อถึงความเศร้าโศกหรือความเสียดายได้

 

Intermediate 2

ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษระดับนี้ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเรื่องบทละครทีวีหรือภาพยนตร์และยังสามารถอธิบายปัญหาทางสุขภาพ นักเรียนสามารถบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ทางการศึกษาหรือการเล่นกีฬา รวมถึงการสนทนาเกี่ยวกับการสมัครงานและการเข้าสังคม

Upper-intermediate หรือระดับ B2

สามารถแบ่งได้ 2 ระดับ ได้แก่ระดับ Upper-intermediate 1, Upper-intermediate 2

Upper-intermediate 1

ในคอร์สเรียนอังกฤษเพื่อการสื่อสารในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนี้นักเรียนได้เรียนเรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นนามธรรม นักเรียนสามารถอธิบายความรู้สึก อารมณ์ แผนที่วางไว้และความหวังและนักเรียนยังจะได้เรียนเขียนภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านการเขียนได้อย่างละเอียดและถูกต้องการเริ่มบทสนทนา การพัฒนาความคิด การแสดงความคิดเห็นและการสนทนาจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับนักเรียน นอกจากนี้ นักเรียนจะได้ฝึกการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ

Upper-Intermediate 2

ในคอร์สภาษาอังกฤษนี่นักเรียนจะได้เรียนพูดภาษาอังกฤษสามารถแสดงความคิดเห็นและอธิบายสาเหตุที่นักเรียนมีความคิดเห็นนั้นได้ หัวข้อเกี่ยวกับธนาคารและการเงินไม่ใช่ปัญหาสําหรับนักเรียนนักเรียนสามารถแสดงความแน่นอน ความเป็นไปได้ และข้อสงสัยนักเรียนสามารถตอบสนอง แสดงความสนใจ ความเห็นอกเห็นใจและความตกใจ

Advance หรือระดับ C1

สามารถแบ่งได้ 2 ระดับ Advanced 1 , Advance 2

 

Advance 1

ในการเรียนคอร์สระยะสั้น จาก สถาบันสอนภาษาอังกฤษนี้ ครูเจ้าของภาษาจะได้ สอนสะกดภาษาอังกฤษ

และสอนสอนสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถแสดงทัศนคติ มุมมอง และความรู้สึก ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา และสามารถทบทวนและให้คําติเตียนที่สร้างสรรค์ให้กับผู้อื่นได้ นักเรียนสามารถโต้เถียงมุมมองของตนเองกับผู้อื่นได้ รวมถึงแสดงออกถึงความรู้สึกได้หลากหลายรูปแบบรวมถึงระดับของความมั่นใจ นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายที่ซ่อนอยู่ในประโยคนั้นๆได้ และสามารถพูดเกี่ยวกับงานบ้านที่ต้องทําในแต่ละวันได้อย่างคล่องแคล่วทั้งยังได้ หัดฟังภาษาอังกฤษ และ การฟัง และ การสนทนาภาษาอังกฤษ

Advance 2

ในคอร์สระยะสั้น จาก สถาบันสอนภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับเหตุและผล และยังสามารถสร้างคําแถลงการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ นี้ โดยนักเรียนจะได้ เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ทั้งนักเรียนยังสามารถเข้าใจบทความที่ยาวและมีเนื้อหาซับซ้อนและเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งได้ คุณสามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างลื่นไหล และทันทีทันใดได้โดยไม่ลังเล และนักเรียนยังสามารถแสดงถึงความต้องการของคุณได้ นักเรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างอิสระ และมีประสิทธิภาพสําหรับการใช้เพื่อเข้าสังคม ด้านวิชาการและใช้ในวิชาชีพ และสามารถสร้างบทความของหัวข้อที่ซับซ้อนที่มีเนื้อหาชัดเจน มีโครงสร้างที่เหมาะสม และมีรายละเอียดที่ครบ รวมถึงการใช้รูปแบบการเขียนจัดระบบที่ดี และใช้คําเชื่อมอย่างถูกต้อง

HOW TO DO PLACEMENT TEST

ขั้นตอนการทำ Placement test ผ่านระบบออนไลน์

  1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Team Viewer และติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. ติดตั้งโปรแกรม Team Viewer โดยการ เลือกติดตั้งเป็นแบบ Default installation และเลือกใช้งานเป็นแบบ Personal / Non-Commercial use
  3. หลังติดตั้ง Team Viewer เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นให้คุณเปิดโปรแกรม Team Viewer แล้วจึงกรอกรหัสที่ได้จากเจ้าหน้าที่ ในช่อง Partner ID ให้เรียบร้อย
  4. เจ้าหน้าที่จะแนะนำและเริ่มการวัดระดับภาษา Placement Test ผ่านทางโปรแกรม Team Viewer โดยในการวัดระดับภาษาอังกฤษของ Speak Up Thailand นั้นจะมี 3 ส่วนหลักให้ทดลองทำ เช่น Grammar, Listening และ Vocabulary
  5. เมื่อทำการวัดระดับภาษาเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลคะแนนการวัดระดับภาษาทันที