ภาษาอังกฤษระดับ B2

เรียนภาษาอังกฤษผ่านครูเจ้าของภาษาสำเนียงดีช่วยเสริมความมั่นใจด้วยคอร์สภาษา

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระดับ B2

ในคอร์สเรียนเสริมภาษาอังกฤษของ Speak Up Thailand สำหรับคลาสเรียนระดับ B2 นี้ นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษและการเรียนเขียนภาษาอังกฤษรวมไปถึงได้เรียนพูดภาษาอังกฤษซึ่งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนี้จะช่วยให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไม่ติดขัด คล่องแคล่ว โดยนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษและสามารถเข้าใจเนื้อหาหลักๆ ของบทความที่ซับซ้อนกับหัวข้อที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งเรียนภาษาอังกฤษขั้นกลางนั้นแตกต่างกับการเรียนอังกฤษพื้นฐาน โดยการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะได้เรียนแค่แกรมม่าเบื้องต้นและบทสนทนาขั้นต้น
นักเรียนที่เรียน English จะสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด ซึ่งทําให้นักเรียนสามารถสนทนากับเจ้าของภาษาได้โดยไม่ลําบากจนเกินไป และนักเรียนยังจะได้เรียน เขียนภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษาจะสอนเขียนภาษาอังกฤษ สามารถพูดและเขียนบทความที่ครอบคลุมเนื้อหาที่กว้าง นักเรียนจะพูดคุยและแสดงมุมมองของนักเรียนเกี่ยวกับหัวข้อที่หลากหลายและให้ข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษได้ดีอีกด้วย

คอร์สเรียนภาษา ระดับ Upper-Intermediate 1

ในคอร์สเรียนอังกฤษเพื่อการสื่อสารในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนี้นักเรียนได้เรียนเรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นนามธรรม นักเรียนสามารถอธิบายความรู้สึก อารมณ์ แผนที่วางไว้และความหวังและนักเรียนยังจะได้เรียนเขียนภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษผ่านการเขียนได้อย่างละเอียดและถูกต้องการเริ่มบทสนทนา การพัฒนาความคิด การแสดงความคิดเห็นและการสนทนาจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับนักเรียน นอกจากนี้ นักเรียนจะได้ฝึกการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษ

คอร์สอังกฤษ ระดับ Upper-Intermediate 2

ในคอร์สภาษาอังกฤษนี่นักเรียนจะได้เรียนพูดภาษาอังกฤษสามารถแสดงความคิดเห็นและอธิบายสาเหตุที่นักเรียนมีความคิดเห็นนั้นๆได้ หัวข้อเกี่ยวกับธนาคารและการเงินไม่ใช่ปัญหาสําหรับนักเรียนนักเรียนสามารถแสดงความแน่นอน ความเป็นไปได้ และข้อสงสัยนักเรียนสามารถตอบสนอง แสดงความสนใจ ความเห็นอกเห็นใจและความตกใจ

ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก็ไม่ต้องกังวล

ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ พร้อมวัดระดับ ฟรี

สอบถามข้อมูล พร้อมรับคำแนะนำกับที่ปรึกษาทางการเรียน 

การฟัง

นักเรียนสามารถเข้าใจบท
สนทนาที่ซับซ้อนในเรื่องที่
เฉพาะเจาะจง เข้าใจรายงานข่าว
ทางวิทยุ และโทรทัศน์ เกี่ยวกับ
สถานการณ์ต่างๆได้ มากกว่า
คอร์สเรียนอังกฤษพื้นฐาน

การอ่าน

นักเรียนสามารถอ่าน และเข้าใจ
ถึงความหมายของบทความต่างๆ
ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการเมือง
และสามารถเข้าใจเนื้อหาที่มีความ
เฉพาะเจาะจงได้มากกว่า
คอร์สเรียนอังกฤษพื้นฐาน

การโต้ตอบด้วยการพูด

นักเรียนจะได้เรียนพูดภาษาอังกฤษสามารถโต้ตอบกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ โดยนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในบทสนทนาที่ซับซ้อน แสดงความคิดเห็นได้อย่างมั่นใจ

คอร์สเขียนภาษาอังกฤษ

นักเรียนสามารถเขียนบทความจากแต่ละหัวข้อได้อย่างชัดเจน โดยสามารถเสนอข้อดีข้อเสียของแผนงานต่างๆได้ อีกทั้งยังเขียนบทความอธิบายเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างละเอียดและทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้

แนะนําคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มที่ทันสมัย

Speak up Thailand มีคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์ หรือเรียนเขียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โดยเรียนผ่านแพลตฟอร์มทันสมัย ซึ่งคลาสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูเจ้าของภาษาเหมาะสำหรับบุคคลวัยทำงานที่อยากเรียนภาษาแต่ไม่รู้ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานดีไหม หรืออยากไม่ต้องการ เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือกำลังหาว่าจะเรียนภาษาอังกฤษระดับกลางที่ไหนดี เพื่อเสริมมั่นใจในการทำงาน ซึ่งหลักสูตรออนไลน์นี้ นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับ การเขียนอีเมล์เพื่อสมัครงาน การพรีเซ็นต์งานอย่างมั่นใจ และได้ ฝึกการพูดภาษาอังกฤษออนไลน์

วิธีการเรียน

1. บทเรียนในหนังสือ

หนังสือของ Speak Up Thailand ผ่านมาตราฐาน European Standard Integrated Model มาพร้อมบทเรียน 20 บทเรียนสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่อัดแน่นเนื้อหาทั้งหลักไวยากรณ์ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูงครบถ้วนสมบูรณ์

2. เรียนกับครูเจ้าของภาษา

Speak up Thailand สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีการสอนฝึกพูดภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิ และชำนาญประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ เช่นการฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยจะ ฝึก พูด ภาษา อังกฤษ กับ ชาว ต่าง ชาติ ที่เป็นครูเจ้าของภาษา และนักเรียนจะได้ หัดพูดภาษาอังกฤษ ได้ ฝึก พูด ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ

3. เรียนผ่านระบบออนไลน์

บทเรียนมัลติมีเดีย Speak up Thailand มีระบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์โดยเรียนผ่านมัลติมีเดีย ซึ่งระบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนพูดภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ และนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนี้

ทำไมต้อง.... Speak Up Thailand

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ

Speak Up คือ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ถูกก่อตั้งขึ้น และได้เปิดทำการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานกว่า 21 ปี Speak Up เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีสาขามากกว่า 70 โรงเรียน ใน 11 ประเทศทั่วโลก Speak Up นักเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 400,000 คน และ Speak Up Thailand คือส่วนหนึ่งของสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีชื่อเสียงในต่างประเทศ

ทุกระดับภาษา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์ระดับสูง

คอร์สภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่าง

อัดแน่นไปด้วยหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านรูปแบบการเรียนแบบ Blended Learning Method ที่ผสมผสานการเรียนเพื่อพัฒนาทุกทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน

ครูเจ้าของภาษาที่ยอดเยี่ยม

ครูเจ้าของภาษาของเราเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และชำนาญประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ

มิติใหม่ของการศึกษาแบบยืดหยุ่น

คุณสามารถเลือกลงเวลาเรียนได้ตามความต้องการของคุณ รวมถึงคุณยังสามารถควบคุมเวลาการเรียนให้อยู่ในตารางเวลาที่คุณต้องการได้

บรรยากาศการเรียนรู้

กลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 4-5 คนช่วยให้คุณมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนได้มากขึ้น เมื่อเรียนที่ Speak Up Thailand คุณจะสามารถโฟกัสจุดสำคัญในชั้นเรียนได้

ไม่พลาดทุกจุดสำคัญด้วย AI

Speak Up Thailand มีระบบ AI สำหรับตรวจจับ ติดตาม และวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ทันสมัยและพร้อมต่อทุกสถานการณ์ ซึ่งข่วยวิเคราะห์ และเสริมจุดเด่น ลดจุดด้อย และจบทุกปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

รับรองทุกคอร์ส

เมื่อเรียนจบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Speak Up Thailand คุณจะได้ใบรับรองคอร์ส

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของเรามีตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปและไม่มีขีดจำกัดอายุสูงสุดในการเรียน