ภาษาอังกฤษระดับ A2

ฝึกพูดภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านหลักสูตรออนไลน์เรียนผ่านแพลตฟอร์มที่ทันสมัย

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ระดับ A2

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษในระดับ A2 นี้จะเน้นฝึกการหัดฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือ เรียนconversation โดยครูเจ้าของภาษาที่สอนอังกฤษ Speak Up Thailand มีคลาสเรียนสำหรับทบทวนให้คุณได้ฝึก พูด ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ และได้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว ผ่านครูเจ้าของภาษาโดยตรง
นักเรียนสามารถเข้าใจ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้ นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา ซึ่งสามารถสื่อสารในหัวข้อสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งใช้ภาษาไม่ซับซ้อน และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในหัวข้อทั่ว ๆ ไป รวมถึงสามารถอธิบายประวัติของตนเอง และเรื่องที่สําคัญในชีวิตประจําวันของตนเอง

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น Elementary 1

ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนี้ นักเรียนจะได้ ฝึกการหัดฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถอธิบายรูปลักษณ์และลักษณะนิสัยของเพื่อนของนักเรียน ทั้งยังสามารถอธิบายความรับผิดชอบและความจําเป็น สามารถแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับสิ่งต่างๆได้ รวมถึงสามารถอธิบายสภาพของบ้านหรือที่พักของคุณ หรือสั่งอาหารในร้านอาหารได้อย่างง่ายดาย ผ่าน การฟัง การ สนทนา เป็น ภาษาอังกฤษ และ Speak Up Thailand มีคลาสเรียนสำหรับให้คุณได้ฝึก พูด ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ และได้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว โดย จะได้เรียน พูด ภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านครูเจ้าของภาษาโดยตรง

คอร์สระยะสั้น Elementary 2

ในคอร์สเรียนภาษานี้นักเรียนจะได้เรียน การฟัง และได้ฝึกการ สนทนา เป็น ภาษาอังกฤษ ทั้งการฝึกการหัดฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ นี้ นักเรียนสามารถตั้งข้อสันนิษฐาน และขอความช่วยเหลือได้ ทั้งยังสามารถเล่าประสบการณ์ หรือแสดงอารมณ์ เช่น ความดีใจ ความชื่นชม ความสงสัย หรือความประหลาดใจได้ นักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลและให้คําแนะนํารวมถึง สามารถอธิบายสภาพชีวิตและงานอดิเรกที่สนใจ
Speak Up Thailand มีคลาสเรียนสำหรับทบทวนให้คุณได้ฝึก พูด ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ และได้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว  โดยจะได้เรียน พูด ภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านครูเจ้าของภาษาโดยตรง

ภาษาอังกฤษระดับ A2

TOEIC          225 – 545

TOELF          29 – 34

IELTS            2 -3.5

ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก็ไม่ต้องกังวล

ค้นหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ พร้อมวัดระดับ ฟรี

สอบถามข้อมูล พร้อมรับคำแนะนำกับที่ปรึกษาทางการเรียน 

การฟัง

นักเรียนสามารถเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะนิสัย อารมณ์ต่างๆ และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับครอบครัว การทำงานเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

การอ่าน

นักเรียนสามารถเข้าใจ
ข้อความสั้นๆได้ และ
สามารถหาข้อมูลต่างๆ
ในบทความได้ เช่น โฆษณา
ข้อมูลการเดินทาง

การสนทนา

นักเรียนสามารถพูดคุยตอบโต้เกี่ยวกับลักษณะนิสัย เสื้อผ้า หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ และยังสามารถแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยได้

การเขียน

นักเรียนสามารถเขียนจดหมาย
ด้วยภาษาแบบไม่เป็นทางการได้
จดบันทึกเป็นข้อความสั้นๆใน
ภาษาอังกฤษได้ โดยใช้หลัก
ไวยากรณ์พื้นฐาน

แนะนําคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ หรือ หลักสูตรออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มที่ทันสมัย

Speak Up Thailand มีคอร์สสำหรับติวอังกฤษออนไลน์ หรือ เรียน grammar online โดยเรียนผ่านแพลตฟอร์มทันสมัย ซึ่งคลาสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตัวต่อตัว จะได้เรียนพูดภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูเจ้าของภาษา

การเรียนภาษาอังกฤษในคอร์สระยะสั้นนี้เหมาะสำหรับบุคคลวัยทำงานที่อยากเรียนภาษาแต่ไม่รู้ว่าจะเรียนอังกฤษออนไลน์ที่ไหนดี หรือกำลังหาที่เรียนหลักสูตรออนไลน์ และไม่มีเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษแต่ต้องการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเสริมมั่นใจในการเรียนconversation ในรูปแบบ online  ซึ่งหลักสูตรออนไลน์นี้ นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับ การเขียนอีเมล์เพื่อสมัครงาน การพรีเซ็นต์งานอย่างมั่นใจ และยังได้ฝึกการพูดภาษาอังกฤษออนไลน์

นอกจากนี้ การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ ธุรกิจ ยังมีเนื้อหาในส่วนสถานการณ์เช่น จำลองสถานการ์ณการสมัครงาน ผ่านคลาสเรียนฝึก พูด ภาษาอังกฤษออนไลน์ นอกจากนี้การเรียนออนไลน์ ของ Speak up Thailand ยังได้ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองคอร์สเรียนด้วย

วิธีการเรียน

1. บทเรียนในหนังสือ

หนังสือของ Speak Up Thailand ผ่านมาตราฐาน European Standard Integrated Model มาพร้อมบทเรียน 20 บทเรียนสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่อัดแน่นเนื้อหาทั้งหลักไวยากรณ์ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูงครบถ้วนสมบูรณ์

2. เรียนกับครูเจ้าของภาษา

Speak up Thailand สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีการสอนฝึกพูดภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิ และชำนาญประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ เช่นการฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยจะ ฝึก พูด ภาษา อังกฤษ กับ ชาว ต่าง ชาติ ที่เป็นครูเจ้าของภาษา และนักเรียนจะได้ หัดพูดภาษาอังกฤษ ได้ ฝึก พูด ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ

3. เรียนผ่านระบบออนไลน์

บทเรียนมัลติมีเดีย Speak up Thailand มีระบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์โดยเรียนผ่านมัลติมีเดีย ซึ่งระบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนพูดภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ และนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนี้

ทำไมต้อง.... Speak Up Thailand

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ

Speak Up คือ สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ถูกก่อตั้งขึ้น และได้เปิดทำการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานกว่า 21 ปี Speak Up เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ มีสาขามากกว่า 70 โรงเรียน ใน 11 ประเทศทั่วโลก Speak Up นักเรียนในสถาบันสอนภาษาอังกฤษมากกว่า 400,000 คน และ Speak Up Thailand คือส่วนหนึ่งของสถาบันสอนภาษาอังกฤษมีชื่อเสียงในต่างประเทศ

ทุกระดับภาษา

สถาบันสอนภาษาอังกฤษของเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์ระดับสูง

คอร์สภาษาอังกฤษที่มีความแตกต่าง

อัดแน่นไปด้วยหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านรูปแบบการเรียนแบบ Blended Learning Method ที่ผสมผสานการเรียนเพื่อพัฒนาทุกทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน

ครูเจ้าของภาษาที่ยอดเยี่ยม

ครูเจ้าของภาษาของเราเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง และชำนาญประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ

มิติใหม่ของการศึกษาแบบยืดหยุ่น

คุณสามารถเลือกลงเวลาเรียนได้ตามความต้องการของคุณ รวมถึงคุณยังสามารถควบคุมเวลาการเรียนให้อยู่ในตารางเวลาที่คุณต้องการได้

บรรยากาศการเรียนรู้

กลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 4-5 คนช่วยให้คุณมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนได้มากขึ้น เมื่อเรียนที่ Speak Up Thailand คุณจะสามารถโฟกัสจุดสำคัญในชั้นเรียนได้

ไม่พลาดทุกจุดสำคัญด้วย AI

Speak Up Thailand มีระบบ AI สำหรับตรวจจับ ติดตาม และวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ทันสมัยและพร้อมต่อทุกสถานการณ์ ซึ่งข่วยวิเคราะห์ และเสริมจุดเด่น ลดจุดด้อย และจบทุกปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

รับรองทุกคอร์ส

เมื่อเรียนจบคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Speak Up Thailand คุณจะได้ใบรับรองคอร์ส

ทุกช่วงอายุ

นักเรียนของเรามีตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไปและไม่มีขีดจำกัดอายุสูงสุดในการเรียน